//////

„Wy coś przede mną ukrywacie”

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Na introwertyczne osoby typu SJ czekają w życiu różne nieprzyjemne pułapki. Kobieta, która w swoim najbardziej produktywnym okresie zupełnie skoncentruje się na dzie­ciach i rodzinie, po odejściu potomstwa i braku podobnej alternatywy (na przykład opieki nad wnukami) może poczuć się strasznie samotna i pogrążyć w ciężkiej depresji. Mężczy­zna może z kolei być na tyle skupiony na swojej pracy i karie­rze, że po przejściu na emeryturę poczuje się wyrzucony poza margines i będzie przeżywać sytuacje traumatyczne. To może z kolei pobudzić skłonności katastroficzne, ciągłą wręcz obsesyjną troskę o to czy owo oraz nieustanny strach z powodu mogących nadejść plag i nieszczęść. Kończy się to zwykle pasmem nieoczekiwanych wizyt u dzieci, przyja­ciół lub współpracowników, telefonami sprawdzającymi, czy wszystko w porządku, i podejrzeniami — „wy coś przede mną ukrywacie”. Osoby takie zachowują się tak wówczas, kiedy okres spokoju jest według nich zbyt długi. 

Kiedy człowiekowi na czymś zależy

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Kiedy człowiekowi typu SP naprawdę na czymś zależy, potrafi być nie do zdarcia. Tacy ludzie mogą wykazać wy­trwałość, jakiej nie spotkamy u innych. Uporają się z prze­szkodami, niepogodą, głodem, zmęczeniem, bólem, samot­nością i w ogóle wszelkimi przeciwnościami, a także wykażą niebywałą odwagę. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe typy są zorientowane na osiąganie celu, wyników, dlatego rozpoczy­nają przedsięwzięcia, które ich do tego celu zbliżą. Jeżeli cena osiągnięcia celu staje się zbyt wysoka, a wysiłek i trud nie­współmierny, zaczynają sobie zadawać pytanie, ile jeszcze mogą znieść i czy cel jest tego wart. W przypadku SP wy­gląda to inaczej. Nie zmierzają w kierunku określonego celu. To nie jest dla nich droga pomiędzy tym, co jest, a tym, co będzie. Nigdy nie wątpią w swoją zdolność wytrwania. Wy­trwałość, nieustępliwość, próba sił, ile są w stanie wytrzymać i znieść — to cel sam w sobie i esencja ich zachowań, dla­tego brną w to dalej, do granic, których inni nie mogą pojąć.

Przeżycia szkolne jako nie miłe wspomnienia

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Czasem doświadczenia szkolne są dla nich przeży­ciem tak bardzo negatywnym, że pomimo że są utalentowani i inteligentni odmawiają dalszej nauki i nie chcą iść na studia. Nie pojmują, jak wiedza i wykształcenie mogą być wartością samą w sobie. Dzieci i dorośli z symbolem SP potrzebują dla siebie przestrzeni fizycznej, w której mogliby aktywnie działać, a także miejsca, gdzie mogą zaspokoić swą chwi­lową potrzebę izolacji. Konieczność działania bierze górę nad odpowiedzialnością. SP bywają bardzo ambitni i kochają konkursy i zawody. Swój wysiłek włożony w to, co chcą osiągnąć, łączą z nieby­wałą lojalnością wobec własnej drużyny. Pod warunkiem że jest to grupa osób, które uważają za równych sobie, orientują się, co i dlaczego się dzieje, mają wpływ na przebieg zdarzeń, a przede wszystkim dobrze się w wśród tych ludzi bawią. SP bardzo na nich zależy, są więc lojalni aż po grób. Towa­rzyszy potrafią bronić przed nieprzyjacielem lub innym za­grożeniem bez chwili wahania i namysłu. W dodatku z uży­ciem wszelkich możliwych środków. Solidarność byłych lotników z Anglii nie wynikała jedynie ze wspólnych do­świadczeń i przeżytych prześladowań, ale również z tego, że w tej grupie znalazło się wiele osób z takim właśnie typem temperamentu.

„Dam wszystko to, co mam”

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Nie mają zwyczaju chomikowania niczego dla siebie, chętnie się podzielą tym, co mają. „Dam wszystko to, co mam”. Zachowują się tak bez względu na to, czy wiedzie im się akurat dobrze czy źle. Jeżeli jest czegoś pod dostatkiem, szczodrze rozdają na prawo i lewo. Jeśli jest mało, wyłożą wszystko i dają do wspólnej dyspozycji, oczekując od pozo­stałych, aby zrobili to samo. SP są przekonani, że o wszystkim można rozmawiać, nigdy nic nie jest do końca przesądzone, jeżeli istnieje chociaż cień nadziei, że można to uzyskać. W związku z tym potrafią stawić czoła kryzysowym sytu­acjom. Przez dosyć długi czas są w stanie podporządkować się przepisom, regulaminom, zwyczajom i obyczajom. 

Prekursor postępu i nowych myśli

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Typ intuicyjny (N) z przewagą myślenia (T), lub inaczej typ NT, jest uważany za prekursora postępu i nowych myśli. Styl kognitywny takich osób określany jest mianem speku- latywnego. Sprawdzają wiele danych, analizują różne moż­liwości i wciąż zadają pytanie „Co by było gdyby?”. Intere­sują ich zasady, na jakich oparta jest organizacja i praca firmy. Uparcie szukają przyczyn, dlaczego dzieje się to czy owo. Mają zdolność postrzegania spraw sięgających poza granice ich działu, odcinka, firmy, co umożliwia im szerszą inter­pretację i nowe spojrzenie na rzeczywistość. Podobnie jak typ poprzedni, NF, w celu rozpoznawania i wynajdywania możliwości korzysta z intuicji, ale podchodzi do niej bar­dziej bezosobowo, ponieważ przeważa u niego funkcja my­ślenia (T). Kiedy menedżer NF przyjdzie do jakiejś firmy, potrafi błyskawicznie przeanalizować jej strukturę władzy, siłę i wpływy poszczególnych znaczących osób i ma nieba­wem obraz sytuacji — jak wszystko tam funkcjonuje. Na­tychmiast przyjdzie mu do głowy, jak powinno być, aby sprawy miały się lepiej. Typ NT jest bardzo bystrym i inteli­gentnym animatorem zmian, szczególnie w dziedzinie tech­nicznej i administracyjnej. Woli pracować w systemie długo­trwałych, otwartych projektów.

Zasoby ludzkie

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Jak już wspomniano, takie osoby radzą sobie najlepiej w zawodach, gdzie mają do czynienia z zasobami ludzkimi. Główna cecha odróżniająca ich od typu SF to to, że potrafią negocjować zarówno z pojedynczymi osobami, jak i grupami. Błyszczą w działach public relations, są doskonałymi rzeczni­kami na zgromadzeniach i doskonale reprezentują interesy swojej firmy. Potrafią wywoływać pozytywne emocje i poczu­cie dumy wśród pracowników. Wierzą, że sukces organiza­cji zależy przede wszystkim od zadowolenia klientów, od­powiedzialnego postępowania, zdolności do identyfikowania problemów i zamieniania ich na okazje do wykorzystania. Uważają, że duże znaczenie ma jakość życia i opinia spo­łeczności, w zasięgu której firma się znajduje i działa.

Projekt outplacement – pomoc dla bezrobotnych

Author: admin  //  Category: Biznes

Outplacement to dziś coraz częściej padające słowo. Sformułowanie to pada w okolicznościach rozmowy o pracę, w okolicznościach poszukiwania pracy czy wsparcia bezrobotnych w jej poszukiwaniu. Współcześnie rynek pracy jest bardzo niepewny, zatrudnienie to właściwie ruletka, nie wiadomo kto zostanie wybrany a kto odpadnie w trakcie procesu rekrutacji. Outplacement to wsparcie dla pracowników, którzy stracili pracę. Projekty tego typu mogą być zorganizowane przez firmę, która upada, ulega zamknięciu czy której etaty ulegają cięciom. Jeśli biznes upada, właściciel szuka dla jego pracowników pomocy i wsparcia. Outplacement polega na pomocy w poszukiwaniu nowej pracy. Warsztaty, spotkania z indywidualnym doradcą zawodowym, pomoc w poszukiwaniu pasujących ofert pracy, to wszystko jest najczęściej możliwe w ramach bezpłatnej pomocy bezrobotnym. Pomoc dla osób z wyższych stanowisk to możliwość dokształcania, poprzez kończenie studiów podyplomowych, a także wsparcie u potencjalnych pracodawców jeśli chodzi o poszukiwanie nowej pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna – savoir vivre

Author: admin  //  Category: Biznes

Rozmowa kwalifikacyjna to normalność, obowiązek, a jednocześnie trudny moment w chwili poszukiwania pracy. Współcześnie, w dobie ogromnego bezrobocia, w momencie kiedy wiele osób stara się o pracę, stara się znaleźć zatrudnienie, na każde miejsce pracy trafia wiele chętnych. Firmy są zmuszone prowadzić rozmowy rekrutacyjne, które wykluczą kandydatów bez kwalifikacji, bez wymaganej wiedzy i takich, którzy być może przypadkowo trafili na dany biznes. Rozmowy kwalifikacyjne rządzą się własnymi prawami. Jeśli prowadzone są przez szefów firm, są mniej rygorystyczne i dotyczą bardziej tematów związanych typowo z firmą, typowo z pracą. Jeśli rekrutacja zlecona jest firmie zewnętrznej, rekruterzy to doświadczone w rekrutacji, wykwalifikowane osoby, które maja swoje metody i narzędzia służące do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych i wyłuskiwania najlepszych kandydatów. Rekruter tworzy psychologiczny obraz kandydata. Potrafi stwierdzić jak dana osoba będzie zachowywała się w danej sytuacji, jak będzie reagować na przykład na stres.

Dobry pomysł na wiejski biznes

Author: admin  //  Category: Biznes

Ostatnimi czasy ciekawy pomysł na biznes to temat chodliwy, a wręcz pożądany. Mając konkretną gotówkę do spożytkowania warto zastanowić się nad zakupem sprzętu. Przykładem tego może być kombajn. W czasie żniw stanie się idealny na wszelkiego rodzaju drobne prace za opłatą. Często się zdarza, że w czasie żniw brakuje maszyn, które przyspieszą działania rolnicze. Z pomocą więc przyjdzie kombajn. Oprócz tego możemy zająć się sprzedażą opału na zimę. Zastanówmy się nad węglem, drewnem i miałem. Musimy jednak zakupić wszelkiego rodzaju sprzęt załadunkowy. Do tego potrzebne nam są spore pieniądze, które natomiast możemy uzyskać w banku. Minusem jest również i to, że podwórko stanie się od razu miejscem pełnym czarnego kurzu i osadu. Aby uniknąć tego problemu pogłówkujmy nad innymi pracami. Można też zając się składem opałowym węgla i mnóstwem ciekawych rzeczy. Najważniejsza jest bowiem nasza inwencja twórcza. To właśnie nim i zaangażowaniu jesteśmy w stanie przenosić góry.

Pieniądze, banki i prawo bankowe

Author:  //  Category: Biznes a praca

Z pojęciem pieniędzy nierozerwalnie związane są instytucje banków, a także prawo bankowe, o istnieniu którego również warto wiedzieć. Przede wszystkim banki są instytucjami mającymi na celu przyjmowanie depozytów, udzielają również kredytów oraz wykonują wiele innych czynności, które szczegółowo są opisane przede wszystkim właśnie w prawie bankowym. Według tego prawa czynności, które wykonywane mogą być przez banki, zostały podzielone na dwa rodzaje – mianowicie możemy mówić o czynnościach zastrzeżonych wyłącznie dla banków, a możemy również mówić o czynnościach, które mogą być wykonywane także przez podmioty, nie będące bankami. Czynności zastrzeżone dla banków są związane między innymi z prowadzeniem rachunków bankowych, banki mogą również udzielać kredyty, mogą emitować bankowe papiery wartościowe czy przyjmować wkłady pieniężne. Jeśli natomiast mamy mówić o czynnościach, które mogą być wykonywane również przez inne podmioty, tu można wyróżnić między innymi udzielanie pożyczek, wydawanie płatniczych kart.

Nieporozumienia w zespole i w związku

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

NT zazwyczaj nie obwinia swoich partnerów o powstanie nieporozumień w związku. Pracę, którą trzeba wykonać, traktuje jako swój obowiązek i bez wielkich gestów i przemó­wień robi to, co należy, i w zamian nie oczekuje podziękowań ani wdzięczności. Jednym z powodów takiego zachowania jest jego niechęć do osobistych utarczek i konfliktów. Uczest­nicząc w intelektualnych sporach i fachowych debatach, czuje się jak ryba w wodzie, ale osobiście zabarwione kłótnie na poziomie emocjonalnym źle na niego działają, dlatego stara się ich unikać. Osoby typu NR przeważnie zbytnio nie interesują się materialną stroną życia i nie gromadzą dóbr majątkowych. Zadowolą się mniejszym komfortem, chociaż lubią wygodę. Majątek, własność nie są dla nich celem samym w sobie, więc ich zbytnio nie motywują. Z tego powodu NT potrafią od­rzucić propozycje bardzo atrakcyjne finansowo, jeżeli nie zapewniają im one wyzwań, elegancji, możliwości nauczenia się czegoś nowego itp., czym doprowadzają do rozpaczy swoich partnerów.

Konserwatywny rys charakteru

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Konserwatywny rys charakteru na tyle zdominował jego zachowanie i myślenie, że SJ nie może odmówić pełnienia następnej funkcji czy przyjęcia dodatkowej odpowiedzial­ności za to czy tamto. Nie pomyśli sobie: „Dlaczego właśnie ja, nie mają kogoś innego?”, ale: „Jeżeli ja się tym nie zajmę, to któż to zrobi?”. No i z ciężkim westchnieniem przyjmie następne brzemię. Ta cecha prowadzi do tego, że inni mają skłonności, aby na nich nakładać coraz większy ciężar, nie uświadamiając sobie, że to zbyt duże obciążenie. Kiedy ich ktoś zapyta, dlaczego tak ich obarczają, odpowiedzą, że „Poradzą sobie” albo że „Powinni się odezwać, jeżeli to dla nich za dużo”. Z powodu tej samej cechy SJ muszą stawiać czoła chronicznemu niedocenianiu i braku pochwał. Czę­ściową przyczyną tego jest to, że SJ wypełnia swe obowiąz­ki rutynowo, z wyrazem troski na twarzy i może to odstrę­czać wiele osób. Dochodzi nawet do tego, że ktoś stwierdzi, że oni lubią tak się mordować, że to dla nich atrakcja, więc po co mówić o nagrodzie…

Inne poglądy psychologiczne

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

SP nie interesują się specjalnie skomplikowaną tematyką teorii motywacyjnych lub innych poglądów psychologicz­nych. Dla nich co jest, to jest. To im wystarcza i nie rozmy­ślają o tym, co należy robić, co myśleć itp. W odróżnieniu od innych temperamentów nie dbają o to, czy ich działal­ność jest czemuś podporządkowana, zgodna z przepisami, zasadami, regułami, prawami natury. Żyją chwilą obecną, bo wczorajsze kanony mogą już jutro przestać obowiązywać. Ze względu na to, że SP mają zwyczaj skakać, zanim spojrzą gdzie, częściej niż innym zdarzają się im wypadki. Zdolność do przewidywania prawdopodobnej przyczyny przegranej lub porażki tyle samo im pomaga, co szkodzi. Rany i blizny, cielesne i duchowe, nie są dla nich tak dotkliwe jak dla in­nych. Wstają i idą dalej, ponieważ ich optymizm i wiara w szczęście nie mają granic. SP reprezentuje typ temperamentu, którego właściciel na pewno wryje się nam w pamięć. Czasami wspominamy go z zachwytem, innym razem z nostalgią, w zależności od tego, w jaki sposób wpisał się w nasze życie.

Osoby, które źle znoszą próby i ćwiczenia

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Jest w tym jakaś zagadka. Jak potrafią osiągnąć to ludzie pozornie miotani swoimi chwilowymi zachciankami? Lu­dzie, o których mówiliśmy, że tak źle znoszą próby i ćwi­czenia, i dla których myśl robienia czegoś na brudno jest zu­pełnie obca? Związane jest to z nienasyconą skłonnością SP do tego, aby dać się porwać jakiejś czynności i wytrwać w niej długie godziny, tygodnie, lata — po prostu tak długo, jak inny typ osobowości nigdy by nie wytrzymał. W tym tkwi impulsywna zawziętość, która napędza maszynę prowadzącą do wirtuozostwa. W pewnym sensie SP nie ćwiczą i nie trenują. Nawet na próbie grają z całej duszy. Jest to wielka różnica w porównaniu z temperamentem NT, który, jak się później okaże, dąży do doskonałości, a nigdy jej nie osiągnie. SP nie stawia sobie takich celów. Jemu udaje się dojść do doskonałości jakby przypadkiem. Ludzie z temperamentem SP zachowują się spontanicznie. Po prostu działają — bez przerwy, bez względu na czas, zażarcie zaangażowani w to, co robią. Nie widzą poza swoim działaniem innego sensu istnienia.

Zawody w których jest mniej kobiet

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

W związku z tym w zawodach typowych dla SP jest o wiele mniej ko­biet, chociaż w całej populacji SP jest ich przecież połowa. Niewiele kobiet wykonuje pracę strażaka, mało pracuje w jed­nostkach specjalnych, sztabach kryzysowych lub jest negocja­torem w policji. Są to, krótko mówiąc, prace wymagające odwagi, dokładności, koordynacji, wytrwałości, precyzji i umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji. Osoby o temperamencie Dionizosa są opisywane przez przyjaciół jako fascynujące, wesołe i optymistyczne istoty, źródło dobrej zabawy i inicjatorzy przeróżnych igraszek. Podczas rozmów towarzyskich są błyskotliwi i dowcipni. Niektórzy mają w zanadrzu niezliczone dowcipy i zabawne historyjki. Gdzie się nie pojawią, (zwłaszcza jeśli są ekstra­wertykami), potrafią wszystko rozruszać, dostarczyć mnó­stwa energii, a wszyscy nabierają przekonania, że dzieje się lub stanie się coś ważnego, ekscytującego, jakaś przygoda.

Wiara we własne możliwości

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Ten specyficzny rodzaj wiary we własne siły powoduje to, że SP kochają sytuacje, w których trudno przewidzieć wynik, gdzie nie istnieją reguły i można wypróbować wszystkie warianty aż do granic możliwości. Z tego powodu ludzie ob­darzeni tym temperamentem lepiej radzą sobie w sytuacjach kryzysowych czy katastroficznych. Im kryzys jest poważ­niejszy i głębszy, tym szybciej i bardziej dramatycznie po­trafią zareagować. SP nie jest zbytnio zainteresowany po­wtarzającymi się sytuacjami. Jeżeli jednak krąg możliwości zacznie się poszerzać, to w SP rośnie zapał, po czym przy­stępuje do sprawy. Kiedy miarka nudy i rutyny się przebie­rze, może się zdarzyć, że zdesperowany SP spróbuje wy­wołać jakiś kryzys tylko po to, aby coś się działo. W naszym kręgu kulturowym taki typ zachowań jest to­lerowany raczej u mężczyzn niż u kobiet. Na mężczyzn z ta­ kim temperamentem spogląda się jak na jakieś kuriozum, osobliwość, osobę ekscentryczną. Natomiast kobiety uwa­żane są za latawice i prawdopodobnie złe matki. 

Potrzeba publiczności

Author: admin  //  Category: Typy osobowości dla menedżerów

Osoby SP koniecznie potrzebują publiczności, aby podzi­wiała ich wyczyny i ich swobodę ducha. Pewnie dlatego Dionizos ma zawsze wokół siebie swój orszak. SP nie chce jednak, aby zachwycano się tylko jego wyczynami. Dumny jest przede wszystkim ze swojej wolności. Nie troszczy się o to, aby zawierać jakieś wpływowe znajomości albo dążyć do władzy. Jego cel to żyć w wolności, na ile tylko się da. Nie ma sensu oszczędzanie czegoś na jutro, bo każdy nowy dzień przynosi nowe niespodzianki i wyzwania, nowe możliwości, aby spróbować swojego szczęścia i sprawdzić zdolności. Źródła są od tego, aby z nich czerpać, a urządzenia do tego, aby z nich korzystać, ludzie są stworzeni po to, aby się razem bawili. Ich życie to nieustanna czynność, działanie, robienie tego lub owego. Typowym przedstawicielem tego temperamentu był na przykład Jaroslav Haśek, co w doskonały sposób opisuje Radko Pytlik.